Accessibility Tools

ศาลอาญาตลิ่งชัน
Taling Chan Criminal Court
image

ศาลอาญาตลิ่งชัน

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอาญาตลิ่งชันimage

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Google Meet

 หากท่านไม่ทราบห้องพิจารณาคดีหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลคดี เช่น วัน เวลานัด ผลการส่งหมาย ฯลฯ กรุณาคลิ๊กด้านล่างนี้...

"รายการห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอาญาตลิ่งชัน"

ชื่อห้อง

ห้องพิจารณาคดี Google Meet

ห้องพิจารณาคดี 302
ห้องพิจารณาคดี 303
ห้องพิจารณาคดี 304
ห้องพิจารณาคดี 305
ห้องพิจารณาคดี 306
ห้องพิจารณาคดี 307
ห้องพิจารณาคดี 309
ห้องเวรสั่ง ชั้น 2
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ / ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ

 

 

คำแนะนำ

 

"คลิปวีดีโอการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ ในกรณีต่างๆ" 

 กรณีสืบพยานแบบสองฝ่าย     กรณีสืบพยานฝ่ายเดียว   

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพื่อประสานงานหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานและเรื่องอื่นๆ

โปรดติดต่อหมายเลข 02-4484600 ต่อ 311 , 312 ในวันและเวลาราชการ